Back

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Online kurzů sebeobrany

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím: Pavel Houdek, Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 03447251 (dále jen „prodávající“), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu”) internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.sebeobranaonline.cz.

I. Platnost a účinnost smluvních obchodních podmínek

1. Smluvní obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást uzavřených závazků v souvislosti s poskytováním Služeb poskytovatele (dále jen „kupní smlouva“) a všech dílčích smluv nebo dohod (dále jen „dílčí smlouvy“) uzavřených mezi poskytovatelem a Kupujícím.

2. Obchodní podmínky zavazují smluvní strany uzavřených obchodů po dobu jejich realizace až do úplného splnění všech závazků smluvních stran z těchto obchodů.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Na vztahy smluvních stran a dílčích smluv se nepoužijí obchodní podmínky kupujícího, pokud smluvní strany výslovně písemně nesjednají jinak.

II. Registrace kupujícího na webovém rozhraní

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet”). 

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména v případě porušení obchodních podmínek, dobrých mravů, nebo pokud je déle než jeden rok nevyužíván.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 

2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží.

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky z uživatelského účtu kupujícím.

6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. Cena za zboží a platební podmínky

1. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Prodávající není plátcem DPH.

2. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo platební kartou prostřednictvím platební brány.

V. Dodací lhůty a podmínky


1. Poté, co prodávající potvrdí kupujícímu připsání stanovené částky na účet prodávajícího, bude kupujícímu zaplacené zboží zpřístupněno ve webovém rozhraní.

2. Kupující se zavazuje, že žádným způsobem nebude šířit obsah kurzu, zejména sdílením, kopírováním, stahováním, umisťováním odkazů na jiné i internetové stránky.

3. Kupující je povinen nesdílet ani jinak nešířit jemu přidělené heslo. 

4. Trénink musí být prováděn pouze v bezpečném prostoru, ve kterém nehrozí úraz nebo zničení majetku.  

5. Trénink musí být prováděn v přiměřené náročnosti a odpovídat fyzickému i duševnímu stavu kupujícího, aby nedošlo k ohrožení a zranění sebe ani druhých.

6. Pokud si kupující není zcela jist svým zdravotním stavem, je povinen trénink konzultovat se svým praktickým lékařem. 

7. Poskytovatel online kurzu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu na zdraví, majetku, životě kupujícího ani třetích osob, způsobené tréninkem doporučených cviků, technik a modelových simulací z online kurzu. 

VI. Reklamace a storno podmínky

1. O jakýchkoli změnách ve smluvním vztahu jsou obě strany povinny neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu. Za písemné vyrozumění se pro účely obchodních podmínek má zaslání vyrozumění na předem sdělenou e-mailovou adresu.

2. Kupující má právo bezplatně odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, tj. ode dne, kdy bylo kupujícímu doručeno potvrzení objednávky s výjimkou případu, kdy bylo s plněním započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

3. Dodané zboží či služba jsou vadné, pokud je dodáno v jiné než ujednané jakosti nebo provedení (pokud nebyla jakost nebo provedení ujednáno, pak v jakosti nebo provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý). Poskytovatel poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží či provedení služby. Práva kupujícího z vadného plnění, které je podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy stanoví OZ, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak.

4. Kupující oznámí poskytovateli bez zbytečného odkladu vady dodaného zboží či služeb (dále také reklamace), a to způsobem upraveným v obchodních podmínkách. V oznámení (reklamaci) vady dostatečně určitě popíše, sdělí, jak vady zjistil, a uvede den, kdy provedl kontrolu. Poskytovatel potvrdí Kupujícímu obdržení reklamace.

5. Současně s oznámením vad kupující oznámí poskytovateli, jaký způsob nápravy nebo odstranění vad si zvolil. Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez souhlasu poskytovatele. 

6. Poskytovatel má právo na provedení vlastní kontroly reklamovaného zboží či služby a kupující mu takovou prohlídku na jeho žádost umožní.

7. Poskytovatel se k reklamaci vyjádří v přiměřené lhůtě, ne delší než 10 pracovních dnů. Pokud bude reklamace řešena odstraněním vady, pak přiměřenou lhůtou k odstranění vady je 20 pracovních dnů, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

8. Odpovědnost poskytovatele za vady dodaného zboží či služeb a práva a povinnosti kupujícího při zjištění vad a jejich uplatnění u poskytovatele se dále řídí příslušnými ustanoveními OZ.

VII. Změna obchodních podmínek 

1. Poskytovatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit obchodní podmínky, a to v případě, že v důsledku změny podmínek na trhu nebo jiných podstatných skutečností vznikne opodstatněná potřeba jejich změny. 

2. Změnu obchodních podmínek poskytovatel oznámí kupujícímu písemně e-mailem nejméně 30 dnů přede dnem, kdy změna má vstoupit v účinnost. 

3. Kupující je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení této změny tyto odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to v jednoměsíční výpovědní době (tato doba je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného poskytovatele). Po výpovědní dobu budou platit Obchodní podmínky v nezměněném znění.

VIII. Ostatní ujednání

1. Obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi ve vztazích poskytovatele a kupujícím vyplývající z této smlouvy nebudou použity. 

2. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti podle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná na základě vystavení penalizační faktury nebo jiné obdobné výzvy k plnění, a to se splatností 10 dnů od data doručení faktury (výzvy). Poskytovatel má dále nárok vedle smluvní pokuty na zaplacení kupní ceny dokumentů a materiálů a úhradu minimální výše nákladů spojených s mimosoudním uplatněním své pohledávky (výzvy k plnění) v rozsahu a za podmínek stanovených právním předpisem. Poskytovatel má právo pro případ porušení kupujícím zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech dílčích smluv uzavřených s kupujícím, aniž toto zadržení dodávek znamená porušení smlouvy. Tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Smluvní strany tedy tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

3. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními OZ, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

4. Postoupení smlouvy nebo dílčí smlouvy třetí osobě kteroukoliv smluvní stranou je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

5. Tento bod obchodních podmínek pouze testuje, zda jste je opravdu četli. Pokud ano, uveďte prosím do objednávkového formuláře do poznámky kód XJKG pro účely naší statistiky a my vám pošleme malý dárek.

6. Při doručování poštovních zásilek s právními jednáními smluvních stran týkajících se smlouvy a dílčích smluv a Obchodních podmínek se uplatní domněnka doby dojití poštovní zásilky podle OZ.

7. Kupující nemůže uplatnit náhradu škody u poskytovatele, pokud tento nemůže plnit potvrzenou objednávku (dílčí nebo kupní smlouvu) z titulu vyšší moci působící na poskytovatele zvnějšku. Za vyšší moc se považuje živelní pohroma jakož i jakákoliv jiná právní či faktická skutečnost, která objektivně dlouhodobě znemožní poskytovateli v pokračování jeho činnosti. Tato vyšší moc po dobu svého trvání zprošťuje poskytovatele povinnosti plnit sjednané objednávky.

8. Na smlouvu a dílčí smlouvy se neuplatní ustanovení OZ o adhezních smlouvách.

9. Poskytovatel není v prodlení anebo neporušuje ujednání s kupujícím po dobu, po kterou Kupující neposkytuje poskytovateli součinnost v souladu se vzájemnými ujednáními.

10. Poskytovatel neodpovídá za porušení ujednání či zákona kupujícím ani za jednání kupujícího, ke kterému je kupující povinen či které je zakázáno.

IX. Doručování písemností

1. Smluvní strany se zavazují veškerá právní jednání vůči druhé smluvní straně (písemnosti) zasílat písemně formou e-mailu uvedeného kupujícím v registračním formuláři. 

X. Autorská práva

1. Veškeré výkony poskytovatele (výtvarná díla, databáze, software, aplikace, kompozice, prezentace, grafy, reklama, hudba, videa, fotografie, grafika atp.) na základě smluvních nebo jiných vztahů s kupujícím jsou majetkem poskytovatele (není-li ujednáno jinak), který je výlučným vlastníkem veškerých práv a je oprávněn poskytnout licenci ke všem způsobům užití. V případě potřeby zajištění souhlasu či jiného povolení k užívání výkonů třetích osob se kupující zavazuje souhlas či jiné povolení pro poskytovatele zajistit.

2. Kupující není jakkoliv oprávněn výkony nebo licence pozměňovat, užívat nebo předávat třetím osobám v rozporu s ujednáními a pokyny poskytovatele. V opačném případě je poskytovatel oprávněn po kupujícím požadovat plnou ceníkovou cenu za užívání či jiné uvedené nakládání s výkonem či licencí. Na výzvu poskytovatele je kupující povinen zanechat užívání nebo jiného nakládání s výkonem nebo licencí, kdy v opačném případě se kupující zavazuje poskytovateli k zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % za každý den užívání nebo jiného nakládání s výkony nebo licencemi poskytovatele. Smluvní pokuta je splatná na základě vystavení penalizační faktury nebo jiné obdobné výzvy k plnění, a to se splatností 10 dnů od data doručení faktury (výzvy).

XI. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících a to jméno, příjmení a kontaktní údaje (e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím kupujícím vyplněného formuláře. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny těchto údajů tak, aby prodávající dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.

2. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím za účelem splnění kupní smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu kupujícího. 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky vydává poskytovatel s platností a s účinností ode dne 1.3.2021 a s platností až do jejich změny, vydání nových obchodních podmínek nebo do jejich odvolání.

2. Vztahy smluvních stran neupravené obchodními podmínkami, smlouvou a dílčí smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ, pokud to smlouva, dílčí smlouva nebo obchodní podmínky ohledně některých ustanovení výslovně nevylučují.    

3. Při výkladu obchodních podmínek se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v obchodním právním styku a k tomu, co smluvní strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje práva na náhradu škody.

4. Pokud vznikne z plnění uzavřené smlouvy a dílčí smlouvy spor, tak se smluvní strany zavazují řešit jej dohodou smluvních stran. Pokud však se spor nevyřeší dohodou, rozhodne v příslušné záležitosti místně příslušný soud v České republice.